Сорти рослин, торговельні марки та винаходи на службі у горіхівників

 Сорти рослин, торговельні марки та винаходи на службі у горіхівників

Вирощування горіхів є одним з перспективних секторів сільського господарства України, який здатний забезпечувати одночасно як внутрішні потреби в горіхах і продуктах із ними, так і експортний попит на таку продукцію в ЄС.

Нові сорти рослин, адаптовані до умов їхнього зростання в Україні, розширюють пропозицію смачних і поживних продуктів та дозволяють населенню в сільській місцевості побудувати власний бізнес та отримувати дохід. Крім того, селекційна робота з рослинами сприяє створенню нових, поліпшених сортів рослин, які є важливим і екологічним способом забезпечення продовольчої безпеки нашої країни на тлі зміни клімату.

В той же час посилення конкуренції на світовому ринку постійно підвищує вимоги до стандартів якості і сортової чистоти садивного матеріалу. Створення якісних сортів рослин – трудомісткий та складний процес, що потребує наукового підходу і спеціалізації у виробництві саджанців. Український аграрний сектор має значні досягнення селекціонерів і виробників садивного матеріалу зі створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур, які є конкурентними з аналогами зарубіжної селекції. Однак через постійні реформи чинного законодавства наразі реалізувати такий потенціал складно, і досить часто українські горіхівники використовують сорти зарубіжної селекції.

Читайте також:
Боротьба з контрафактом: питання моралі чи фінансування організованої злочинності?

ПЕРЕВАГИ НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Сьогодні лише трансформація бізнесу та адаптація моделей управління ним дозволяють підвищити конкурентоспроможність власної справи, тому розвиток будь-якого бізнесу неможливий без використання переваг, які надає інтелектуальна власність (ІВ). Забезпечити високу якість садивного матеріалу та готової продукції неможливо без отримання правової охорони на власну ІВ, в тому числі на виведені сорти рослин, торговельні марки та винаходи.

За своєю суттю права ІВ – це виключні права, які створюють додану вартість і стимулюють економічне зростання, бо є найважливішим засобом перетворення нематеріальних активів у затребувану на ринку продукцію. Для бізнескомпаній ІВ слугує потужним інструментом ведення бізнесу для отримання виключних прав на новий сорт, торговельну марку, продукт або спосіб, завоювання міцного становища на ринку та отримання додаткового прибутку внаслідок ліцензійної діяльності.

Саме тому система ІВ розвивається швидкими темпами в усьому світі, надаючи власникам прав на об’єкти ІВ дієві ринкові переваги, а саме: право на використання зареєстрованого об’єкта ІВ, виключне право дозволяти використання і виключне право перешкоджати неправомірному використанню цього об’єкта ІВ, у тому числі забороняти таке використання. Окрім того, права ІВ – територіальні, а тому, якщо ви плануєте виходити зі своїм бізнесом за межі рідної країни, після реєстрації в Україні варто скористатись можливостями міжнародної реєстрації.

ІВ – приватне право, а це означає, що держава надає мінімальне законодавче регулювання, а далі кожен правовласник повинен захищати себе сам, тобто кожна бізнескомпанія повинна сама відслідковувати свій портфель прав ІВ або користуватися з цією метою послугами юридичних компаній.

Читайте також:
Адаптуємось до трендових змін – стаємо власниками прав на сорт рослин

ПРАВА НА СОРТИ РОСЛИН

Право ІВ на сорт рослин становлять: особисті немайнові права ІВ та майнові права ІВ. Особисті немайнові права ІВ на сорт рослин засвідчуються охоронним документом – свідоцтвом про авторство на сорт рослин.

Майнові права ІВ на сорт рослин засвідчуються охоронним документом – патентом на сорт рослин та вносяться до Державного реєстру патентів на сорти рослин.

Щоб отримати патентну охорону прав ІВ на сорт в Україні, треба подати заявку та отримати патент саме в Україні, інакше, навіть якщо цей сорт має охорону на іншій території, він не буде захищений правом ІВ на території нашої держави.

Право ІВ обмежене у часі – 35 років для сортів деревних та чагарникових культур і винограду, 30 років – для всіх інших сортів. При реєстрації права на поширення сорту відповідний сорт заноситься до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а власнику права на поширення сорту видається свідоцтво про державну реєстрацію сорту, яке не є охоронним документом з точки зору прав ІВ. Право на поширення сорту буде майновим правом ІВ лише для власника чинного патенту України на сорт рослин, для усіх інших осіб це буде суто комерційне право на розповсюдження (продаж, введення в обіг) певного сорту рослин за визначену суб’єктом господарювання плату.

Важливо, що особа, яка має право на поширення сорту, засвідчене державною реєстрацією, але не має чинних патентних прав на цей сорт в Україні, не має права надавати третім особам ліцензію (дозвіл) на розповсюдження сорту в Україні та збирати за це роялті. Такі особи, як суб’єкти господарювання, можуть лише розповсюджувати (продавати) посадковий матеріал цього сорту за визначену ними плату на договірній основі.

Читайте також:
Заробляти на горіхах реально! – довели учасники Всеукраїнського Горіхового форуму

ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА

Торговельна марка (синоніми: знак для товарів і послуг, товарний знак, фірмовий знак, trademark, логотип) – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом торговельної марки (ТМ) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, зокрема слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їхнього пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, а також для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки. Ведення цього реєстру здійснюється в електронній формі, таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг наданої правової охорони. ТМ може бути зареєстрована у певних кольорах або в чорно-білому вигляді. Заявником та власником ТМ може бути як фізична, так і юридична особа (резиденти та нерезиденти України).

Пам’ятаймо, що жодна назва сорту, затверджена для певного сорту, чи будь-яка її частина не можуть бути зареєстровані як ТМ! В той же час, власники прав ІВ на сорт рослин при використанні сорту можуть поєднувати його назву із власною ТМ. Реєстрація ТМ здійснюється з метою отримання її власником виключних прав на використання ТМ для досягнення максимального комерційного зиску від створеного ним привабливого для споживачів позначення і підвищення конкурентоспроможності своїх продуктів і послуг шляхом запобігання несанкціонованому використанню своєї ТМ третіми особами.

Читайте також:
TOP 10 кращих соків України оберуть на Народній дегустації соків прямого віджиму 28 жовтня у Вінниці. Запрошуємо до участі!

Для отримання охорони на ТМ необхідно подати заявку та отримати охоронний документ – свідоцтво. Обсяг правової охорони ТМ визначається наведеними у свідоцтві даними: її зображенням та переліком товарів і послуг, що означає, що ТМ охороняється тільки для тих товарів та/або послуг, для яких зареєстрована. Товари і послуги згруповані у 45 класах згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг (МКТП): з 1 по 34-й – товари, з 35 по 45-й – послуги.

Термін дії свідоцтва на ТМ – 10 років від дати подачі заявки, з правом продовження на такий самий строк необмежену кількість разів.

До речі, на сайті патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» ви знайдете калькуляторвартості реєстрації ТМ в Україні і зможете спрогнозувати свої витрати на отримання охорони ТМ.

ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в будь-якій сфері технології. Об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) і процес (спосіб), а об’єктом корисної моделі – пристрій або процес (спосіб). Винахід (корисна модель) може відноситися до створення абсолютно нового пристрою, продукту, методу або способу або бути подальшим удосконаленням вже відомого продукту або способу, які приносять винахідникам або бізнескомпаніям значний дохід. Наприклад, це може бути двоплощинна шпалера для вирощування плодових кущів; спосіб закладення інтенсивних маточних насаджень плодових та ягідних культур і садів лугового типу; спосіб вирощування горішника на опорі; пристрій для збирання плодів фруктів та горіхів та багато іншого.

Держава гарантує власнику патенту виключне право не допускати або забороняти іншим особам виготовляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або ввозити продукт чи спосіб на основі запатентованого винаходу. В обмін на виключне право заявник зобов’язаний розкрити винахід для суспільства та надати в заявці на патент докладний, точний і повний письмовий опис винаходу (корисної моделі).

Читайте також:
Українська горіхова галузь: очікування і сьогодення

Набуття права ІВ на винахід (корисну модель) засвідчується патентом, охоронним документом, що підтверджує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель), та надається державою за умови, що винахід має винахідницький рівень, є новим і промислово придатним, а корисна модель – також новою і промислово придатною. Патент на винахід видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, строк його дії становить 20 років від дати подання заявки. А патент на корисну модель видається за результатами формальної експертизи заявки, і строк його дії становить 10 років від дати подання заявки.

Бажаєте бути лідерами – реєструйте власні сорти рослин, ТМ, винаходи! Звертайтесь до нашої компанії, створюйте успішну історію свого бренду, історію вашої успішності!

Антоніна ПАХАРЕНКО-АНДЕРСОН, керуючий партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України

Контакти:
http://pakharenko.ua

Більше матеріалів читайте у друкованому номері журналу. Ознайомитися зі змістом видання, а також придбати його ви зможете тут.

Оформити передплату журналу «Садівництво і Виноградарство: Технології та Інновації» можна за телефонами:
+38 (0362) 60 88 21,
Альона Данчук, тел.: +38 097 65 43 126
Анна Панкратенкова, тел. +38 097 75 92 583, reklama.nti@gmail.com
Лариса Товкач, тел.+38 097 968 95 16, sad.nti@ukr.net
Ірина Калюжна, тел.: +38 096 458 76 82, reklama.nti@ukr.net
Ірина Петронюк, тел.: +38 096 49 16 692
або надіслати заявку на e-mail: sad2017@ukr.net

Передплату на журнал можна оформити як через редакцію, так і в будь-якому поштовому відділенні. Передплатний індекс 60218.

Журнал «Садівництво»

Останні статті

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *